Συνεργασία DEiXTo με Publicspending.net

To Publicspending.net είναι μια ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί στο να αναδείξει τη χρησιμότητα διασυνδεμένων ανοιχτών δεδομένων (Linked Open Data) του οικονομικού τομέα και ειδικότερα τη συμβολή τους στη διαφάνεια και την καινοτομία.

open-data

Το DEiXTo (http://deixto.com) τροφοδοτεί το Publicspending.net με δομημένα μεταδεδομένα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική καταχώριση στο DEiXTo.com.